Giới thiệu  

– Tại Vay-nhanh-online.vn, chúng tôi yêu cầu cung cấp và sử dụng thông tin cá nhân của bạn và cam kết bảo mật những thông tin này. Trang chính sách bảo mật này nói về lý do tại sao chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân và cách chúng tôi áp dụng để bảo mật những thông tin đó. Xin lưu ý rằng trong quá trình duy trì mối quan hệ với Vay-nhanh-online.vn, bạn có thể cung cấp nhiều thông tin hơn.  

– Chúng tôi đề nghị bạn vui lòng xem xét chính sách này một cách cẩn thận. Bạn cũng cần phải xem xét và cập nhật chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian, vì việc bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên trang web này ngụ ý bạn chấp nhận Chính sách bảo mật hiện hành. Nếu bạn không đồng ý hoàn toàn với chính sách bảo mật này, bạn không được quyền sử dụng trang web này hoặc các sản phẩm và/ hoặc dịch vụ được cung cấp trên đó.

Trong chính sách bảo mật này, các thuật ngữ sau có nghĩa được nêu dưới đây:  

– “Vay-nhanh-online.vn”, “chúng tôi”, và “của chúng tôi” có nghĩa là đơn vị sở hữu và điều hành trang web, Vay-nhanh-online.vn (“Trang web”).  

– “Bạn” và “của bạn” có nghĩa là người dùng của trang web và các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp thông qua trang web.

Các thông tin của bạn được tổng hợp

– Thông tin về bạn khi thực hiện việc đăng ký hoặc khi bạn sử dụng Trang web/ Ứng dụng của chúng tôi;  

– Thông tin cá nhân và tài chính của bạn như tên, địa chỉ, ngày sinh, thông tin liên hệ, thông tin thanh toán, CMND, bảng sao kê ngân hàng, phiếu thanh toán, thông tin liên quan đến thu nhập và chi phí có được thông qua SMS của ngân hàng và thông qua tích hợp với Nhà cung cấp dịch vụ, v.v. .  

– Thông tin liên quan đến tín dụng được thu thập từ các nguồn khác như cơ quan tín dụng;  

– Thông tin về lịch sử giao dịch của bạn như dữ liệu chi tiêu, thông qua ứng dụng của chúng tôi…

– Các thông tin nhận dạng duy nhất của bạn như tên người dùng và mật khẩu, thông tin tùy chọn và lịch sử giao dịch;  

– Thông tin được thu thập thông qua Facebook, Twitter, Linkedin hoặc các tài khoản mạng xã hội khác của Người dùng đã được liên kết với tài khoản trên Trang web.  

– Thông tin mà bạn cung cấp khi bạn viết thư trực tiếp cho chúng tôi (kể cả qua e-mail) hoặc cung cấp cho chúng tôi qua điện thoại;  

– Bất kỳ thông tin nào khác mà Vay-nhanh-online.vn được yêu cầu thu thập theo ủy quyền cụ thể từ bất kỳ ngân hàng nào hoặc theo yêu cầu của luật hiện hành;  

– Thông tin từ bạn dưới dạng điện tử – như các trang đã xem, cách bạn điều hướng qua trang web và tương tác với các trang web, v.v.

Thông tin chúng tôi thu thập về bạn sẽ phụ thuộc vào các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trên cơ sở liên tục. Nếu bạn không cho phép chúng tôi thu thập tất cả thông tin chúng tôi yêu cầu, chúng tôi có thể không cung cấp tất cả các dịch vụ này một cách hiệu quả.

Các thông tin này được chúng tôi sử dụng như thế nào

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin do bạn cung cấp theo những cách sau:

– Để thiết lập danh tính và đánh giá các ứng dụng;  

– Theo dõi, cải tiến và quản trị Trang web của chúng tôi;  

– Thiết kế sản phẩm, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, quản lý rủi ro của chúng tôi bao gồm cả rủi ro gian lận;  

– Phân tích cách Trang web được sử dụng, chẩn đoán dịch vụ hoặc sự cố kỹ thuật và duy trì bảo mật;  

– Quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn hoặc liên hệ với bạn để gửi liên lạc, thông báo, thông tin hoặc xử lý các truy vấn và ứng dụng mà bạn đã thực hiện và / hoặc thông báo cho bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ khác mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể sử dụng;

– Cải thiện hoạt động kinh doanh và khách hàng của chúng tôi;

– Tuân thủ quy định của pháp luật và nguyên tắc của quốc gia;

– Để nắm bắt thông tin người dùng được cung cấp trong đơn đăng ký và các thông tin khác như vậy được bạn tải lên trang web của chúng tôi như tài liệu KYC, phiếu ngân hàng và thông tin tín dụng;

– Chia sẻ thông tin với nhiều tổ chức tài chính và các tổ chức cho vay khác để tùy chỉnh các đề nghị và cung cấp dịch vụ;

– Chia sẻ tài liệu do Người dùng tải lên với những người dùng khác để tận dụng các dịch vụ như được nêu trong điều khoản và điều kiện.

– Sử dụng thông tin này theo những cách khác được pháp luật cho phép.

Chúng tôi sẽ hết sức lưu ý để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn không bị chia sẻ với công chúng và các giao dịch của bạn trên Trang web được bảo mật. Nếu chúng tôi sử dụng bất kỳ bên thứ ba nào cho bất kỳ giao dịch nào trong số này, chúng tôi cũng sẽ đảm bảo rằng tính bảo mật được duy trì.

Chúng tôi cũng có thể cung cấp thông tin cá nhân về khách hàng của mình cho các tổ chức khác như các đối tác kênh và chi nhánh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi tiết lộ cho họ chỉ được sử dụng cho nhiệm vụ cụ thể được yêu cầu thực hiện từ phía chúng tôi.

Cookies

– Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ mà một trang web lưu trữ trên máy tính của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng cookie trên Trang web của mình tương tự như các trang web cho vay và các trang web thị trường trực tuyến khác. Việc sử dụng thông tin này giúp chúng tôi nhận dạng bạn để làm cho cổng thông tin điện tử của chúng tôi thân thiện hơn với người dùng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để hiển thị quảng cáo từ các công ty bên thứ ba. Hầu hết các trình duyệt sẽ cho phép bạn từ chối cookie nhưng nếu bạn chọn làm điều này, nó có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng một số dịch vụ trên trang web của chúng tôi.

– Chúng tôi cũng có thể sử dụng một số công nghệ khác để theo dõi cách bạn tương tác với cổng thông tin của chúng tôi và thuê một số đại lý bên thứ ba để thay mặt chúng tôi sử dụng dữ liệu.

Bảo mật thông tin  

– Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên các máy chủ AWS. Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn bằng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và hành chính để giảm rủi ro mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ và thay đổi thông tin. Một số biện pháp bảo vệ mà chúng tôi sử dụng là tường lửa và mã hóa dữ liệu bằng SSL và một số các biện pháp kiểm soát ủy quyền truy cập thông tin.  

– Tuy nhiên, bạn hiểu và chấp nhận rằng không có gì đảm bảo rằng việc truyền các dữ liệu qua Internet sẽ hoàn toàn bảo mật, an toàn và bất kỳ thông tin nào bạn truyền cho chúng tôi đều do bạn tự chịu rủi ro. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ việc tiết lộ thông tin nào do lỗi trong quá trình truyền tải, bên thứ ba truy cập trái phép vào trang web và cơ sở dữ liệu của chúng tôi hoặc các hành vi khác của bên thứ ba, hoặc các hành vi hoặc thiếu sót nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi và bạn sẽ không có quyền quy trách nhiệm cho Vay-nhanh-online.vn cho bất kỳ vi phạm bảo mật nào kể trên.

Trang web của bên thứ ba  

– Với chính sách này, chúng tôi chỉ đề cập đến việc tiết lộ và sử dụng dữ liệu do chúng tôi thu thập. Nếu bạn truy cập bất kỳ trang web nào thông qua các liên kết trên trang web Vay-nhanh-online.vn, vui lòng đảm bảo bạn tuân thủ các chính sách bảo mật của từng trang web đó. Thực tiễn thu thập dữ liệu và chính sách của họ có thể khác với chính sách này và Vay-nhanh-online.vn không có quyền kiểm soát bất kỳ chính sách nào của họ.

– Chúng tôi có thể đăng dữ liệu của bạn trên các trang khác nhau trên Trang web của chúng tôi, những trang này sẽ được hiển thị cho những người không phải là người dùng đã đăng ký. Nếu bạn không muốn chia sẻ thông tin của mình, vui lòng cho chúng tôi biết bằng việc gửi email theo địa chỉ info@Vay-nhanh-online.vn.

– Nếu có sự kiện xảy ra, trong đó Vay-nhanh-online.vn là một phần của quá trình hợp nhất, mua lại hoặc trộn lẫn, và khi đó, dữ liệu của bạn có thể là một phần trong thỏa thuận với bên thứ ba đó và sẽ được chuyển cho họ.

Tiết lộ  

– Trong quá trình hoạt động và duy trì mối quan hệ của chúng tôi với bạn, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các bên thứ ba liên kết với Vay-nhanh-online.vn và chính phủ cũng như các cơ quan tư pháp khác được pháp luật ủy quyền và để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.   – Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào đối với các quy định được nêu trong chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@Vay-nhanh-online.vn, chúng tôi sẽ đưa ra câu trả lời và hỗ trợ bạn một cách nhanh chóng.